دسته: نورین

روز مبارزه با تروریسم

هشتم شهریور: روز مبارزه با تروریسم از مهرت لبخندی ببخش ما را در تامین دارو و تجهیزات و پشتیبانی لجستیکی برای این مبارزه یاری دهید. Read More

روز پزشک مبارک باد

یوم اول از شهر شهریور، زادروز بوعلی سینا؛ دانشمند و طبیب ایرانی؛ همو که شفا را در قانون می نگاشت و در کتاب شفا از حکمت می گفت! خجسته باد. امید که شوخی و خویش اندازی نورین بهانه ای گردد که هر بیماری با مهر درمان گردد و نور امید بر لب ها خنده بنگارد [...] Read More