نرم نرمک می رسد اینک بهار

نرم نرمک می رسد اینک بهار

آب زنید راه را، هین که نگار می‌رسد
مژده دهید باغ را، بوی بهار می‌رسد

با امید به روزهای بهتر و یکدل به استقبال بهار می‌رویم.

نرم نرمک می رسد اینک بهار
Scroll to Top