نرم نرمک می رسد اینک بهار

صفحه اصلی / نورین / نرم نرمک می رسد اینک بهار

آب زنید راه را، هین که نگار می‌رسد
مژده دهید باغ را، بوی بهار می‌رسد

با امید به روزهای بهتر و یکدل به استقبال بهار می‌رویم.