سرطان درد بی درمان نیست

سرطان درد بی درمان نیست

تا شقایق هست …
سرطان؛ درد بی‌درمان نیست

سرطان درد بی درمان نیست
Scroll to Top