روز پزشک مبارک

روز پزشک مبارک باد

یوم اول از شهر شهریور، زادروز بوعلی سینا؛ دانشمند و طبیب ایرانی؛ همو که شفا را در قانون می نگاشت و در کتاب شفا از حکمت می گفت! خجسته باد.

امید که شوخی و خویش اندازی نورین بهانه ای گردد که هر بیماری با مهر درمان گردد و نور امید بر لب ها خنده بنگارد و همی ریشه تلخی ها بخشکاند.

روز پزشک مبارک باد

روز پزشک مبارک
Scroll to Top