هیئت امناء و هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و هیئت امناء به ترتیب حروف الفبا

سارا ادهمی
سارا ادهمی
عضو هیئت امنا
هوشنگ ادهمی
عضو اصلی هیئت مدیره – مدیرعامل
علی حسین اسدی
علی حسین اسدی
عضو هیئت امنا
دکتر سوسن امامی
عضو اصلی هیئت مدیره
امیرحسین آدم پیرا
امیرحسین آدم پیرا
بازرس علی‌البدل
یوسف جزء پیری
یوسف جزء پیری
عضو اصلی هیئت مدیره – خزانه دار
محمد خالقی
عضو هیئت امنا
محمدحسن رضایی عراقی
محمدحسن رضایی عراقی
عضو هیئت امنا و بازرس اصلی
حسین رضوانی
نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر علیرضا رضوانی
عضو اصلی هیئت مدیره
محسن شیخی خو
محسن شیخی خو
عضو هیئت امنا
دکتر حجت اله صیدی
دکتر حجت اله صیدی
عضو علی البدل هیئت مدیره
دکتر غلامعلی عباسی
دکتر غلامعلی عباسی
عضو هیئت امنا
دکتر ضرغام غریبی
دکتر ضرغام غریبی
رئیس هیئت مدیره
دکتر مجتبی فلاح
دکتر مجتبی فلاح
عضو هیئت امنا
دکتر فرامرز کریمیان
دکتر فرامرز کریمیان
عضو علی البدل هیئت مدیره
دکتر عباس مصلی نژاد
دکتر عباس مصلی نژاد
عضو هیئت امنا
عیسی نادری
عضو هیئت امنا
سیدحسین هاشمی شهری
سیدحسین هاشمی شهری
عضو اصلی هیئت مدیره
نجمی هاشمی فشارکی
نجمی هاشمی فشارکی
عضو هیئت امنا
اسکرول به بالا
Scroll to Top