اعضای هیئت مدیره و امناء

صفحه اصلی / درباره موسسه خیریه نور / اعضای هیئت مدیره و امناء

اعضای هیئت مدیره و هیئت امناء به ترتیب حروف الفبا

سارا ادهمی
عضو هیئت امنا

هوشنگ ادهمی
عضو اصلی هیئت مدیره – مدیرعامل

علی حسین اسدی
عضو هیئت امنا

دکتر سوسن امامی
عضو اصلی هیئت مدیره

یوسف جزء پیری
عضو اصلی هیئت مدیره – خزانه دار

دکتر مجتبی فلاح
عضو هیئت امنا

محمد خالقی
بازرس علی‌البدل

محمدحسن رضایی عراقی
عضو هیئت امنا

حسین رضوانی
نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر علیرضا رضوانی
عضو اصلی هیئت مدیره

کیانوش رفیعی
بازرس اصلی

محسن شیخی خو
عضو هیئت امنا

دکتر حجت اله صیدی
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر غلامعلی عباسی
عضو هیئت امنا

دکتر ضرغام غریبی
رئیس هیئت مدیره

دکتر فرامرز کریمیان
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر عباس مصلی نژاد
عضو هیئت امنا

عیسی نادری
عضو هیئت امنا

سیدحسین هاشمی شهری
عضو اصلی هیئت مدیره

نجمی هاشمی فشارکی
عضو هیئت امنا