هیئت امناء و هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و هیئت امناء به ترتیب حروف الفبا

سارا ادهمی

سارا ادهمی
عضو هیئت امنا

هوشنگ ادهمی

هوشنگ ادهمی
عضو اصلی هیئت مدیره – مدیرعامل

علی حسین اسدی

علی حسین اسدی
عضو هیئت امنا

دکتر سوسن امامی

دکتر سوسن امامی
عضو اصلی هیئت مدیره

یوسف جزء پیری

یوسف جزء پیری
عضو اصلی هیئت مدیره – خزانه دار

person-man

دکتر مجتبی فلاح
عضو هیئت امنا

محمد خالقی

محمد خالقی
بازرس علی‌البدل

محمدحسن رضایی عراقی

محمدحسن رضایی عراقی
عضو هیئت امنا

حسین رضوانی

حسین رضوانی
نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر علیرضا رضوانی

دکتر علیرضا رضوانی
عضو اصلی هیئت مدیره

کیانوش رفیعی

کیانوش رفیعی
بازرس اصلی

محسن شیخی خو

محسن شیخی خو
عضو هیئت امنا

حجت اله صیدی

دکتر حجت اله صیدی
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر غلامعلی عباسی

دکتر غلامعلی عباسی
عضو هیئت امنا

دکتر ضرغام غریبی

دکتر ضرغام غریبی
رئیس هیئت مدیره

دکتر فرامرز کریمیان

دکتر فرامرز کریمیان
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر عباس مصلی نژاد

دکتر عباس مصلی نژاد
عضو هیئت امنا

عیسی نادری

عیسی نادری
عضو هیئت امنا

سیدحسین هاشمی شهری

سیدحسین هاشمی شهری
عضو اصلی هیئت مدیره

نجمی هاشمی فشارکی

نجمی هاشمی فشارکی
عضو هیئت امنا

اسکرول به بالا