اعضای هیئت مدیره و امناء

صفحه اصلی / درباره موسسه خیریه نور / اعضای هیئت مدیره و امناء

اعضای هیئت مدیره و هیئت امناء به ترتیب حروف الفبابهترین ها در کنار یکدیگر

سارا ادهمی
سارا ادهمی
عضو هیئت امنا
هوشنگ ادهمی
هوشنگ ادهمی
عضو اصلی هیئت مدیره - مدیرعامل
علی حسین اسدی
علی حسین اسدی
عضو هیئت امنا
دکتر سوسن امامی
دکتر سوسن امامی
عضو اصلی هیئت مدیره
یوسف جزء پیری
یوسف جزء پیری
عضو اصلی هیئت مدیره - خزانه دار
دکتر مجتبی فلاح
دکتر مجتبی فلاح
عضو هیئت امنا
محمد خالقی
محمد خالقی
بازرس علی‌البدل
محمدحسن رضایی عراقی
محمدحسن رضایی عراقی
عضو هیئت امنا
حسین رضوانی
حسین رضوانی
نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر علیرضا رضوانی
دکتر علیرضا رضوانی
عضو اصلی هیئت مدیره
کیانوش رفیعی
کیانوش رفیعی
بازرس اصلی
محسن شیخی خو
محسن شیخی خو
عضو هیئت امنا
دکتر حجت اله صیدی
دکتر حجت اله صیدی
عضو علی البدل هیئت مدیره
دکتر غلامعلی عباسی
دکتر غلامعلی عباسی
عضو هیئت امنا
دکتر ضرغام غریبی
دکتر ضرغام غریبی
رئیس هیئت مدیره
دکتر فرامرز کریمیان
دکتر فرامرز کریمیان
عضو علی البدل هیئت مدیره
دکتر عباس مصلی نژاد
دکتر عباس مصلی نژاد
عضو هیئت امنا
عیسی نادری
عیسی نادری
عضو هیئت امنا
سیدحسین هاشمی شهری
سیدحسین هاشمی شهری
عضو اصلی هیئت مدیره
نجمی هاشمی فشارکی
نجمی هاشمی فشارکی
عضو هیئت امنا