تضمین کیفیت

همواره برای بررسی میزان پیشرفت کیفیت ارائه خدمات و جلب رضایت مخاطبان، نیاز به وجود استانداردهایی می باشد تا بتوان براساس آنها مقایسه مناسب تر و موثرتری را انجام داد. موسسه خیریه نور به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات و تحقق اهداف بلند مدت خود و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در حوزه اجرای فرآیندهای نظارت، ارزیابی و اجرایی خود اقدام به ایجاد واحدی مستقل در قالب تضمین کیفیت نموده است که وظایف ذیل را دنبال می نماید.

 
  • گزارش و تحلیل صحیح و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه خیریه نور با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  • ارتقا و تضمین کیفیت مؤسسه خیریه نور از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی
  • نهادینه کردن سیستم ارزیابی در جهت افزایش بهره وری سازمانی
  • بهبود مستمر در زمینه های پاسخگویی مؤسسه خیریه نور به ذینفعان داخلی و خارجی سازمان
پیمایش به بالا
Scroll to Top